Untitled Document
POCETNA OBAVESTENJA O SKOLI KOLEKTIV SKOLE PROGRAMI NASI USPESI UCENICKE STRANE GALERIJA TENDERI KONTAKT
 

Последња обавештења

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у поступку јавне набавке мале вредности
08.12.2016Назив и адреса
наручиоца: ОШ''ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ'',ул.Умчарска 2,Београд Врста наручиоца: делатност
основног образовања Интернет страница наручиоца: www
.osjankoveselinovic.edu.rs На основу члана 60. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени
гласник РС”, број 124/2012) и
Одлуке
о покретању поступка јавне набавке бр. 405/1 од 07.12.2016. године, наручилац објављује: ПОЗИВ ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА у  поступку
јавне набавке мале вредности  1.   
За јавну набавку: добара,набавка електричне енергије која је
предвиђена у Финансијском плану и Плану набавки за 2017.годину на конту
421211,на позицији електрична енергија. Предметна набавка је дефинисана у
Општем речнику набавке на позицији електрична енергија ознака 09310000. 2.   
Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале
вредности 3.   
Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која
испуњавају обавезне и додатне услове предвиђене чл. 75. и 76. Закона о јавним
набавкама који су ближе одређени конкурсном документацијом. 4.   
Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености
услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из
конкурсне документације.
(наручилац може одредити да се
испуњеност свих или појединих услова, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5)
Закона, доказује достављањем изјаве којом понуђач под пуном материјалном и
кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове). 5.   
Понуду
може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима,
као и група понуђача која подноси заједничку понуду. 6.   
Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, а
елементи критеријума су ближе утврђени конкурсном документацијом. 7.   
Конкурсна документација се може преузети: електронским путем са
интернет странице наручиоца www
.
osjankoveselinovic.edu.rs и са Портала јавних набавки. 8.   
Понуде се могу поднети непосредно: -  
у пословним просторијама наручиоца ул.Умчарска
бр.2,Београд,канцеларија секретара школе или канцеларија рачуноводства школе -  путем
поште на адресу Умчарска бр.2,Београд 9.   
Понуде се подносе у затвореној коверти. 10.  Рок за
подношење понуде је 27.12. 201
6.
године, до 11 часова, без обзира на начин доставе. 11.  Отварање понуда ће се
обавити дана 27.12..201
6.
године у 12 часова, у просторијама наручиоца у ул.Умчарска бр.2,Београд,у
канцеларији директора школе. 12. Одлука о додели уговора биће
донета у року од 8 дана од дана отварања понуда.

 Лице за контакт: Лазић
Јасна,секретар школе,контакт телефон : 011/2893913 или 011/2895812


НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
08.12.2016  ОСНОВНА ШКОЛА"ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"УМЧАРСКА
бр.2БЕОГРАД    КОНКУРСНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА  НАБАВКА ДОБАРА -  ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЈАВНА НАБАКА
МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Бр. 2/2016        Београд, децембар 2016 . године             На основу чл. 39. и 61.
Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у даљем тексту:
Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник
РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка бр.
405/1 од 07.12.2016. јавне набавке број 2/2016 и Решења о образовању Комисије за јавну набавку
бр.
405/2 од 07.12.2016. припремљена је: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈАнабавка добара - електричне енергијејавна набавка мале вредностиброј 2/2016  Конкурсна
документација садржи:

ПоглављеНазив поглавља  


Позив за подношење понуда


  


I 


Општи подаци о јавној набавци 


II 


Подаци о предмету јавне набавке 


 


IIIВрста, техничке карактеристике,
квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или
исп
оруке добара, евентуалне додатне услуге и
сл. 


 


IV 


Образац структуре цене 


VУслови за учешће у поступку јавне
набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих
услова 


VI 


Упутство понуђачима како да сачине
понуду 


VII 


Образац понуде 


VIII 


Модел уговора 


IX 


Образац трошкова припреме понуде 


X 


Образац изјаве о независној понуди
                           На основу члана 57. става
1. и члана 60. става 1. тачке 2. Закона о јавним набавкама ("Службени
гласник РС," бр.124/2012), наручилац   ОСНОВНА
ШКОЛА"ЈАНКО ВЕСЕЛИНОВИЋ"Умчарска бр.211000 Београд објављује ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАЗА НАБАВКУ ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТБр. 2 /2016.Подаци о
наручиоцуНазив
наручиоца.......................................................Основна школа
"Јанко Веселиновић"Адреса..................................................................................Умчарска  бр.2 , 11000 БеоградПИБ........................................................................................................................100164299Матични
број.........................................................................................................
.07017227Интернет страница................................................................www.osjankoveselinovic.edu.rsЕ - mail адреса.............................................................os.jankoveselinovic@mts.rsКатегорија
наручиоца
: просветаВрста поступка
јавне набавкеПредметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.Предмет јавне
набавкеПредмет јавне набавке број 2/2016 су добра -
електрична енергија. Назив и ознака
из општег речника набавке:09310000 -  електрична енергија Начин преузимања
конкурсне документацијеКонкурсна документација се може преузети преко интернет странице наручиоца
или са Портала Управе за јавне набавке (
www.portal.ujn.gov.rs) Критеријум за
доделу уговораИзбор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа
понуђена цена“.                   НАЧИН 
ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ         Понуђач понуду подноси
непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин
да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут
отвара.        На полеђини коверте или на
кутији навести назив

и адресу
понуђача.        У случају да понуду подноси група
понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.        Понуду доставити на адресу:  Основна школа "Јанко Веселиновић", Умчарска бр.2. 11000 Београд, са
назнаком: ,,Понуда за јавну набавку електричне енергије ЈН
бр
2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27. децембра 2016. године, до 11.00 часова.        Наручилац ће, по пријему одређене
понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време
пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.        Понуда коју наручилац није примио у
року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и
сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.        У року за подношење понуде понуђач може
да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен Законом и
у конкурсној документацији .МЕСТО,
ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА       Отварање понуда се спроводи одмах након
истека рока за подношење понуда, дана                                 
27.децембра 2016. године са почетком у 12 часова у просторијама на адреси
наручиоца : Основна школа "
Јанко Веселиновић", Умчарска бр.2. 11000 Београд      Отварање понуда је јавно и може
присуствовати свако заинтересовано лице, активно могу учествовати само законски
заступници и овлашћени представници понуђача.УСЛОВИ
ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ  ПОНУЂАЧА МОГУ
УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА        Пре почетка поступка отварања понуда,
овлашћени представници понуђача дужни су да Комисији за јавну набавку Наручиоца
предају овлашћења за учешће у поступку отварања понуда. Овлашћење мора да
садржи; име и презиме овлашћеног представника, број личне карте и ЈМБГ, потпис
и печат овлашћеног лица. Без оваквог овлашћења, представник има право само на
присуство и не може преузимати активне радње у поступку (потписивање записника,
истицање приговора на отварање понуда и 
друго).РОК ЗА
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ      
Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 (осам) дана од дана
отварања понуда. Одлука о додели уговора доставиће се свим понуђачима у року од
3 (три) дана од дана доношења.НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА
ПОНУЂАЧА         Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач,
односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово им
е.         Захтев за заштиту права подноси се Републичкој
комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац
истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља
непосредно, електронском поштом
на e-mail наручиоца,на факс наручиоца или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке,
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.        Уколико се захтевом за
заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен
од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без
обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права
долази до застоја рока за подношење понуда.         После доношења одлуке о
додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке
из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана
пријема одлуке.         Захтевом за заштиту права не
могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу
захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока
за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.        Ако је у истом поступку јавне
набавке поново поднет захтев за заштиту права од стр
ане истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње
наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења
претходног захтева.        Подносилац захтева је дужан
да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 40.000,00 динара (број жиро
рачуна: 840-742221843-57, позив на број 
50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на
коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167.
Закона.РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН       Уговор о јавној набавци ће
бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана
протека рока за подношење захт
ева за заштиту права
из члана 149. Закона.        У случају да је поднета само
једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење
захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.Контакт лице ;Јасна Лазић,дипл.правникТелефон 011/2893-913Е - mail адреса  os.jankoveselinovic@mts.rsФакс 011/2895-812I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1. Подаци о наручиоцуНазив
наручиоца.......................................................Основна школа
"Јанко Веселиновић"Адреса..................................................................................Умчарска  бр.2 , 11000 БеоградПИБ........................................................................................................................
100164299Матични број...........................................................................................................07017227Интернет страница................................................................www. osjankoveselinovic.edu.rsЕ - mail адреса...............................................................os.jankoveselinovic@mts.rs2.Категорија наручиоца: просвета3. Врста поступка јавне набавкеПредметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности
у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.4. Предмет јавне набавкеПредмет јавне набавке број 2/2016 су добра -
електрична енергија.5. Критријум
за доделу уговораНајниже понуђена
цена.6. Назив и ознака из општег речника набавке:09310000 -  електрична енергија7. Начин преузимања конкурсне документацијеКонкурсна документација се може преузети преко интернет странице наручиоца
или са Портала Управе за јавне набавке (
www.portal.ujn.gov.rs)8. Контакт лице 
;Јасна Лазић,дипл.правникТелефон 011/2893-913Е - mail адреса  os.jankoveselinovic@mts.rsФакс 011/2895-812  II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1. Предмет јавне набавкеПредмет јавне набавке број 2/2016  Електрична енергија.2. Назив и ознака из општег речника набавке:0931000000 -  електрична енергија.3. Партије : Предмет набавке није обликован по партијама.                     III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ,
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 1. Врста и количина добараЕлектрична енергија ( закључење уговора о потпуном снабдевању ).Количина електричне енергије 
одређиваће се на основу остварене потрошње купца (наручиоца) на месту
примопредаје током периода снабдевања.2. Оквирни обим динамике испоруке: Према предвиђеном плану потрошње за
уговорени период из табеле (у прилогу).Снабдевач је балансно одговоран за место предаје купцу (наручиоцу).3. Врста продајеСтална и гарантована.4. Техничке карактеристикеУ складу са документом правила о раду тржишта ("Сл.гласник
РС",бр.120/2012)5. Квалитет добра Врста и ниво квалитета испоруке
електричне енергије у складу са Правилима о раду преносног система и изменама и
допунама Правила о раду преносног система ("Сл.гласник РС",бр.3/2012)
и Правилима о раду дистрибутивног система 
и Уредбе о условима испоруке електричне енергије.6. Капацитет испорукеПрема спецификацији у Прилогу 1 - на бази месечних дијаграма
потрошње7. Период испорукеОд 01.01.2017. до 31.12.2017. године , 
свакодневно од 00:00 часова до 24:00 часа.8. Место испорукеМерно место купца наручиоца прикљученог на дистрибутивни систем у
категорији широке потрошње
.Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву  потисаном од стране одговорног лица понуђача
и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор у
предметном поступку јавне набавке, поступати у складу са чланом 141.став 5.
Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:     1. Уговор о приступу систему са
оператором система накоји је објекат крајњег купца прикључен и     2. Уговор којим преузима
билансну одговорност за место примопредаје крајњег купца 9. Начин спровођења контроле и обезбеђивање
гаранције квалитетаУ складу са одредбама докумената из 
тачке 4. овог поглавља конкурсне документације.                                                                                                                                                                          
Прилог 1ОБРАЗАЦ
СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕЗА ЈАВНУ
НАБАВКУ
2/2016Понуђачи су
дужни да у склопу обрасца структуре цена посебно искажу трошкове који чине
укупну цену у облику проценталног учешћа , а за следеће врсте трошкова:1.трошкови
рада ___________ %2.трошкови
материјала _______%3.трошкови
енергије _________%4.трошкови
транспорта ________%.5.стопа
пдв________________% УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕПонуђачи су
обавезни да попуне предметни образац
 битним елементима и то :1.Пун назив
понуђача
__________________________________2.Адресу_____________________________________________3.Број телефона
/телефаxа , име и презиме лица за контакт
_______________________4.Број пословног
рачуна
и назив банке чији је понуђач депонент______________________5.Порески
идентификациони број понуђача
________________________________________6.Место,датум
издавања И број структуре цене
_____________________________________7.Стопу ПДВ која се примењује,износ ПДВ
(обрачунат на основицу)
___________________Уз образац
структуре цене доставити и потврду о евиденције за ПДВ.

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ :


(за 70 073 kWh више тарифе, 24 105  kWh ниже тарифе)


Понуђена
јединична цена
за
нижу тарифу


 


Понуђена
јединична цена
за
вишу тарифу


  


_____________дин.без пдв


_____________дин.са пдв


__________дин. без пдв


__________дин.са пдв


__________дин. без пдв


__________дин.са пдв
Купац: :  ОШ"Јанко
Веселиновић", Умчарска бр.2. 11000 БеоградТАБЕЛА МЕРНИХ
МЕСТА НАРУЧИОЦАМерно место:  „ОШ Јанко ВеселиновићЕД број купца: 94123650 и 82273751Категорија: ниски напон 301 Број бројила:8928,39998Одобрена снага: 140,08
kW обрачунска константа: 40*1

ЕД бројКатегорија купца и ознака
начина мерењаНапонски нивоМесецПроцена количинеАктивна снага (kW)Процена количинеОдобрена снага(kV)АктивнаAктивнаРеактивна енергијаПрекомерна реактивна енергија (kW) енергијаенергија НT(kVARh)(kVARh)  БРОЈ ПОСЕТА

Copyright © 2016, Основна школа "Јанко Веселиновић" , All rights reserved. Сва права задржана.
Без дозволе забрањена је репродукција у целини и у деловима.
дизајн - Вемнет